જન ધન યોજના અને ભારતીય અર્થતંત્ર પર તેની અસર

જાણો ભારતમાં નાણાકીય સમાવેશ યોજના, જન ધન યોજનાએ દેશની અર્થવ્યવસ્થા પર કેવી અસર કરી છે. તેના મુખ્ય લક્ષણો અને ફાયદાઓ શોધો.