ജൻ ധൻ യോജനയും ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ അതിന്റെ സ്വാധീനവും

ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തിക ഉൾപ്പെടുത്തൽ പദ്ധതിയായ ജൻ ധന് യോജന എങ്ങനെയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ സ്വാധീനിച്ചതെന്ന് അറിയുക. അതിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളും നേട്ടങ്ങളും കണ്ടെത്തുക.