ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਜਾਣੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ, ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।