ஜன்தன் யோஜனா மற்றும் இந்தியப் பொருளாதாரத்தில் அதன் தாக்கம்

இந்தியாவின் நிதிச் சேர்க்கை திட்டமான ஜன் தன் யோஜனா, நாட்டின் பொருளாதாரத்தை எவ்வாறு பாதித்தது என்பதை அறிக. அதன் முக்கிய அம்சங்கள் மற்றும் நன்மைகளை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.